Åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

Gjennom loven sikres allmennheten tilgang til informasjon om disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak skal loven bidra til at Norge møter og følger FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen av loven innebærer dessuten en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Orkla Foods Norges arbeid med aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

I Orkla Foods Norge krever vi at alle leverandører aksepterer våre  etiske retningslinjer for  leverandører (Orkla Supplier Code of Conduct) Vi gjør en risikovurdering av alle nye leverandører og følger opp eksisterende leverandører gjennom dialog og i noen tilfeller etisk revisjon. Ved revisjoner brukes siste versjon av den internasjonalt anerkjente revisjonsstandarden SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).  Kravene i Orklas Supplier Code of Conducter basert på Verdenserklæringen om Menneskerettighetene, Etisk handel Norges retningslinjer (ETI Base code), og UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som Orkla har forpliktet seg til. I tillegg har vi policy for spesielt utvalgte råvarer og områder som er viktige for våre produkter.

For mer informasjon om dette se:

Hvordan rapporterer vi? 

Som en del av Orkla rapporterer Orkla Foods Norge om aktsomhetsvurderinger gjennom Orklas års- og bærekraftsrapport. Les mer om Orkla Foods i Orklas års- og bærekraftsrapport for 2022:
Orklas Årsrapport 2022

I årsrapporten fra 2022 er følgende informasjon spesielt relevant i forhold til kravene i åpenhetsloven $5:

  • Informasjon om organisering og driftsområde: s 9, s 11-19
  • Utvikling av områder relevant for Orkla Foods Norge: s. 109-113, 115-116
  • Informasjon om segmenter: 189-195
  • Strategi og styring av arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar: s. 40, 83-84, 88-89, 92-93
  • Menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler: s 92-93, 108-109
  • Negative konsekvenser og risiko, tiltak: s. 107-119, 152-153

For mer informasjon om Orkla sitt arbeid med åpenhetsloven, besøk orkla.no.

Orkla Foods Norge har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2013 og vi forklarer årlig hvordan vi sikrer leverandørkjeden i offentlige årsrapporter. Disse rapportene er tilgjengelige via nettsidene til Etisk Handel Norge.

Henvendelser om vår aktsomhetsvurdering?

Ta kontakt med forbrukerservice.